STT

Số hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ghi chú

I. Luật

1

50/2014/QH13

Luật Xây dựng

18/06/2014

01/01/2015

Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11

2

03/2016/QH14

Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

22/11/2016

01/01/2017

Bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây: a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; b) Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

3

62/2020/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

17/6/2020

01/01/2021

 

II. Nghị định

1

32/2015/NĐ-CP

Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

25/03/2015

10/05/2015

Thay thế NĐ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

2

37/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

22/04/2015

16/05/2015

Thay thế NĐ số 48/2010/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP

3

44/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/05/2015

30/06/2015

Thay thế NĐ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005

4

46/2015/NĐ-CP

Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

12/05/2015

01/07/2015

Thay thế NĐ số 114/2010/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP

5

59/2015/NĐ-CP

Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

18/06/2015

05/08/2015

Thay thế NĐ số 12/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP, 64/2012/NĐ-CP,...

6

119/2015/NĐ-CP

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

13/11/2015

10/02/2016

 

7

42/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/04/2017

01/06/2017

Sửa đổi, bổ sung NĐ số 59/2015/NĐ-CP

8

53/2017/NĐ-CP

Quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

08/05/2017

25/06/2017

 

9

139/2017/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

27/11/2017

15/01/2018

 

10

100/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

16/07/2018

15/09/2018

Sửa đổi một số điểu của Nghị định 42/2017/NĐ-CP,

Nghị định 79/2016/NĐ-CP,

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

11

68/2019/NĐ-CP

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

14/08/2019

01/10/2019

 

12

69/2019/NĐ-CP

Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

15/08/2019

01/10/2019

 

13

98/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

27/12/2019

15/02/2020

 

14

95/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

16/12/2019

10/02/2020

 

15

21/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

17/02/2020

01/04/2020

 

III. Thông tư (Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh Xã Hội)

1

02/2015/TT-BLĐTBXH

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

12/01/2015

01/03/2015

 

2

01/2015/TT-BXD

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

20/03/2015

15/05/2015

Không còn sử dụng hệ số phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực trong công thức tính lương nhân công.

3

03/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

06/05/2015

01/07/2015

Thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 02/2010/TT-BKH

4

26/2015/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

14/07/2015

01/09/2015

 

5

05/2015/TT-BXD

Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

30/10/2015

01/01/2016

Thay thế TT 10/2014/TT-BXD

6

09/2016/TT-BTC

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

18/01/2016

05/03/2016

Thay thế TT 19/2011/TT-BTC và TT 04/2014/TT-BTC

7

03/2016/TT-BXD

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

10/03/2016

15/05/2016

Thay thế TT số 10/2013/TT-BXD; 09/2014/TT-BXD

8

04/2016/TT-BXD

Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

10/03/2016

15/05/2016

 

9

05/2016/TT-BXD

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/03/2016

15/05/2016

Thay thế TT số 01/2015/TT-BXD

10

06/2016/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/03/2016

01/05/2016

Thay thế TT số 04/2010/TT-BXD, 06/2010/TT-BXD, 02/2011/TT-BXD

11

07/2016/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

10/03/2016

01/05/2016

 

12

08/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

10/03/2016

01/05/2016

 

13

09/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình


10/3/2016

 

1/5/2016

 

14

10/2016/TT-BXD

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

15/03/2016

30/04/2016

 

15

12/2016/TT-BXD

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

29/06/2016

15/08/2016

 

16

13/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

29/06/2016

15/08/2016

 

17

14/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

30/06/2016

15/08/2016

 

18

15/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

30/06/2016

15/08/2016

 

19

16/2016/TT-BXD

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

30/06/2016

15/08/2016

 

20

17/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

30/06/2016

01/09/2016

 

21

18/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

30/06/2016

15/08/2016

 

22

24/2016/TT-BXD

Sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/09/2016

01/09/2016

 

23

26/2016/TT-BXD

Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

26/10/2016

15/12/2016

 

24

171/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

27/10/2016

01/01/2017

 

25

172/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng

27/10/2016

01/01/2017

 

26

209/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

10/11/2016

01/01/2017

 

27

210/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

10/11/2016

01/01/2017

 

28

258/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

11/11/2016

01/01/2017

 

29

329/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

26/12/2016

01/03/2017

 

30

30/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

30/12/2016

20/02/2017

 

31

01/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

06/02/2017

01/04/2017

 

32

02/2017/TT-BXD

Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

01/03/2017

15/04/2017

 

33

03/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

16/03/2017

01/05/2017

 

34

04/2017/TT-BXD

quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

30/03/2017

15/05/2017

 

35

05/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

05/04/2017

01/06/2017

 

36

06/2017/TT-BXD

Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

25/04/2017

15/6/2017

 

37

08/2017/TT-BXD

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

16/05/2017

01/07/2017

 

38

13/2017/TT-BXD

Qui định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng

08/12/2017

01/02/2018

 

39

02/2018/TT-BXD

Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

06/02/2018


1/4/2018

 

 

40

03/2018/TT-BXD

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

24/4/2018

12/6/2018

 

41

08/2018/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

05/10/2018

20/11/2018

 

42

03/2019/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

30/07/2019

15/09/2019

 

43

04/2019/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

16/08/2019

01/10/2019

 

44

09/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

Thay thế TT 06/2016/TT-BXD

45

10/2019/TT-BXD

Ban hành định mức xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

Định mức khảo sát; xây dựng; lắp đặt; lắp đặt máy & thiết bị; dự toán thí nghiệm; sửa chữa bảo dưỡng công trình; sử dụng vật liệu xây dựng

46

11/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

 

47

12/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

 

48

13/2019/TT-BXD

Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

26/12/2019

15/02/2020

 

49

14/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

 

50

15/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

Thay thế TT 05/2016/TT-BXD

51

16/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

26/12/2019

15/02/2020

Từ cấp độ Quyết định (79/QĐ-BXD) đã nâng cấp lên Thông tư

52

17/2019/TT-BXD

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

26/12/2019

15/02/2020

 

53

18/2019/TT-BXD

Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư

26/12/2019

15/02/2020

 

54

19/2019/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

31/12/2019

01/07/2020

 

55

21/2019/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

31/12/2019

01/07/2020

 

56

01/2020/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

06/04/2020

01/07/2020

 

57

02/2020/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đếnquản lý chi phí đầu tư xây dựng

20/07/2020

05/09/2020

 

IV. Quyết định

1

1134/QĐ-BXD

Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

08/10/2015

15/10/2015

 

2

79/QĐ-BXD

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

15/02/2017

01/03/2017

Thay thế QĐ số 957/QĐ-BXD

3

451/QĐ-BXD

Công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

23/05/2017

05/06/2017

Thay thế QĐ số 788/QĐ-BXD

4

706/QĐ-BXD

Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016

30/06/2017

30/06/2017

 

5

964/QĐ-BXD

công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

20/09/2017

20/09/2017

Thay thế QĐ số 1129/QĐ-BXD

maxxCons thiết kế kiến trúc - Thi công xây dựng hoàn thiện nhà trọn gói
0903229996
popup

Số lượng:

Tổng tiền: